SALGSVILKÅR

Vilkår for abonnement og bruk av tjenester for MittSlektstre. Sist oppdatert: jan 2024

1 INNLEDNING
MittSlektstre eies av Riise Web, og når du kjøper abonnement inngår du en abonnementsavtale med Riise Web, orgnr: 931 111 299. Disse abonnementsvilkårene regulerer dine rettigheter og plikter ved kjøp av digitalt abonnement på MittSlektstre. Ved større endringer vil du bli bedt om å lese gjennom og akseptere vilkårene på nytt.

2 BESTILLING OG BETALING
Tilgang til abonnementet aktiveres umiddelbart etter registrering og betaling med Vipps. Prisen for innmelding er kr 199,-. Ved manglende betaling vil tilgangen til MittSlektstre ikke aktiveres. Det gis ikke momsrefusjon for kjøp og bruk av digitale tjenester fra Svalbard.

3 VARIGHET OG OPPSIGELSE
En oppsigelse må rettes til vårt kundesenter på e-post, admin@mittslektstre.no. Manglende betaling anses ikke som oppsigelse.

4 REKLAMASJONER
Dersom du ønsker å reklamere på varen du har kjøpt, ber vi deg ta kontakt med oss på epost.

5 RETTIGHETER
Alle rettigheter til tjenester og innhold tilhører abonnenten. Det er tillatt å kopiere, distribuere eller på annen måte mangfoldiggjøre slikt innhold uten avtale med Riise Web.

6. ANGRERETT
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nørmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).
Angrefristen begynner å løpe:
Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt. Selges et abonnement, eller innebører avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt. Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.
Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.
Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.
Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.
Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

7 ANSVAR VED NEDETID ELLER TEKNISKE PROBLEMER
MittSlektstres digitale tjenester kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller av andre grunner. MittSlektstre vil i den grad det er praktisk bestrebe seg på å gi brukerne informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten. Vedvarende problemer med tilgang til de digitale tjenestene, må varsles på epost.

8 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Riise Media er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som er relatert til ditt kundeforhold til MittSlektstre. Ingen opplysninger som legges inn i MittSlektstre vil bli videresolgt til andre aktører, og ingen andre enn deg som abonnent vil få tilgang til disse opplysningene.

9 SAMTYKKE TIL MARKEDSFØRING OG AKSEPT AV ANNONSEVISNING
Som aktiv og betalende kunde hos MittSlektstre vil vi kunne sende deg tilbud og annen relevant informasjon basert på opplysninger vi har om deg som kunde. Vi anser deg å være aktiv kunde 365 dager etter siste aktive abonnement. Markedsføringen vil være i form av nyhetsbrev, e-post eller lignende, og kan inneholde tilbud og informasjon på tilsvarende produkter og tjenester. Dersom du ikke ønsker å motta slik markedsføring kan du følge avmeldingslenke i markedsføringshenvendelsene du mottar.

10 BRUDD PÅ ABONNEMENTSVILKÅRENE
Ved brudd på disse abonnementsvilkårene forbeholder Riise Media seg retten til å avslutte eller fryse ditt abonnement.

11 REKLAMASJON
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig. Retting eller omlevering:
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.
Prisavslag:
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.
Heving:
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

12 KONFLIKTLØSNING
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 11. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

13 KONTAKTINFORMASJON
Har du spørsmål om våre brukervilkår, ta gjerne kontakt med oss på epost, admin@mittslektstre.no.